ЕГӨӨТЭЙ II

Егөө өвчтэй, зовуурьтай.

Ижил үг:

ЕГӨӨТЭЙ I