ДЭВСЭЦ
/ хөгжим /

Үндсэн хөг: дэвсэц хөг (ая аялгууны суурь өнгө).