ДЭВСЭЭ

1. Дэвсмэл;


2. [шилжсэн] Үг яриа нялуун, налиг байдал: *дэвсээ эрүү (налиг нялуун үг яриатай хүн).