ДЭВТЭГШИХ

1. Юмны дэвтэх, норж хөөх, зөөлрөх: гутлын ул дэвтэгших (гутлын ул дэвтэнгэ болох), шир дэлгэрэнгүй... (шир норж зөөлрөх шинж орох);


2. [шилжсэн] Архи дарсанд хэт орж нэвтрэх - Архинд дэвтэгшсэн хүнд эмчилгээ хэрэгтэй. Яриа.

гутлын ул дэвтэгших гутлын ул дэвтэнгэ болох
шир дэвтэгших шир норж зөөлрөх шинж орох