АЛЖААЛГҮЙ

1. Алжаал байхгүй, ядралгүй, зүдрэлгүй, төвөг учруулалгүй: алжаалгүй хүрэх (саадгүй хүрэх), дэлгэрэнгүй...


2. Алжаал багатай.

алжаалгүй хүрэх

саадгүй хүрэх

алжаалгүй явах зүдрэлгүй явах