ДУУТ II
/ түүх /

Манжийн үед нэр шагнагдсан сүмд байв аас зохих лам нарын тоо, нэгж; дуут нь дөчин дуут, наян дуут гэж хоёр ялгаатай: дэлгэрэнгүй...

дөчин дуут нэг ахлагчтай дөчин нэгэн лам
наян дуут нэг ахлагчтай наян нэгэн лам
Ижил үг:

ДУУТ I