ДУГАРИГДУУ

Дугуй байдалтай: дугаригдуу царайтай (дугариг хэлбэрийн нүүр царайтай).