ДУГАРМАГ I

Сүүн идээ, дуурмаг.

Ижил үг:

ДУГАРМАГ II