ДУГГҮЙ

1. Завсаргүй, сэг хийхгүй - Бороо дуггүй оров. Яриа;


2. Огт унтсангүй, дуг хийсэнгүй - Дуггүй хонов. Яриа.