ААЛЗТАХ

1. Аалз шавах, аалзтай болох;


2. Аалз үржих.