ААЛЗАРХУУ

Аалзтай төстэй: аалзархуу амьтан (аалзтай төстэй амьтан).