ДИСТРИБЬЮТЕР

Үйлдвэрлэгчээс барааг хүлээн авч, хэрэглэгчдэд борлуулах, хүргэх, түгээх эрх бүхий бие даасан хувь хүн, байгууллага; дэлгэрэнгүй...