ААЗГАНУУЛАХ
1. Аазгар юмыг үргэлжлүүлэн хөдөлгөх;
2. Эгдүүг нь хөдөлгөх, хор шарыг нь малтах.