ДАЛБИРХАЙ

1. Нэгэнт далбираад байгаа: далбирхай мод (далбирч цуурсан мод), далбирхай ташуур дэлгэрэнгүй...


2. Тал биеэрээ далбирсан хэсэг: далбирхайг нь хуулах (цуурч салсныг нь салгах), модны далбирхай (модны цуудас, дэлгэрэнгүй...
далбирхай мод далбирч цуурсан мод
далбирхай ташуур цуурч бяцарсан ташуур
далбирхай хулс цуудас болсон хулс
далбирхайг нь хуулах цуурч салсныг нь салгах
модны далбирхай модны цуудас, хагархай