даагих хуугих
даргилан буцлах, буцлан дэврэх, халих