ГҮНЗГИЙВТЭР

Нэлээд гүнзгий, арай гүнзгий: гүнзгийвтэр жалга (нэлээд гүнзгий жалга), гүнзгийвтэр дэлгэрэнгүй... (бага зэрэг гүнзгий нүх) - Бид голын арай гүнзгийвтэр хэсэгт нь хиймэл нуур хийхээр тохиролцсон юм. “Утга зохиол, урлаг” сонин.

гүнзгийвтэр жалга нэлээд гүнзгий жалга
гүнзгийвтэр нүх бага зэрэг гүнзгий нүх