ГАНДАШГҮЙ

Гандаж боломгүй, гандахын аргагүй: гандашгүй байх (хувирахгүй байх) - Гандашгүй бат улаан дэлгэрэнгүй... Ч.Лхамсүрэн. Мамий Жукей хоёр.