ГААЖЛУУЛАХ
Гаажтай зан, байдал гаргуулах, гаажтай занг нь хөдөлгөх.