ВИШАЙТ
/ шашин /

Үзэгдэл юмсыг танин баригч сэтгэхүй.