АГСАЛДАА

Хүн, амьтны бусадтай эсэргүүцэн тэмцэхэд хүч хавсран харилцан туслах туслалцаа.