ОМ II
/ физик /

Цахилгаан эсэргүүцлийн нэгж. ом метр (эсэргүүцлийг хэмжигч багаж), омын хууль (хэлхээний хэсэг дэх гүйдлийн хүч дэлгэрэнгүй...

ом метр

эсэргүүцлийг хэмжигч багаж

омын хууль

хэлхээний хэсэг дэх гүйдлийн хүч нь тэр хэсгийн хүчдэлд шууд эсэргүүцэлд урвуу хамаарна гэсэн физикийн шинжлэх ухааны хууль

Ижил үг:

ОМ