ОПТИК
/ физик /

Гэрлийн мөн чанар, бодисын харилцан үйлчлэлцлийг судлах физикийн салбар