ЯНГУУЧЛАХ

Янгууч зан байдал гаргах - Бие нь буларсанд янгуучлан байгаа залуусыг, магнай нэгд нэгэнгүй бүртгэж, өврийнхөө дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Нүүдэл.