ЯВАМГАЙ

Явахдаа сайн: явамгай хүн (явахдаа сайн, явж дадсан хүн).