ЯВАЛЦАХ
/ нутгийн аялгуу /

Хамтрах, нөхөрлөх - Харилцан явалцах тул санаа зовох хэрэггүй. Ц.Дамбадорж. дэлгэрэнгүй... жимсэнд явалцах (жимсэнд хамт явах).