ЮЛХГЭРХЭН

Нэлээд юлхгэр тарган: юлхгэрхэн гэдэстэй (нэлээд цүлхгэр тарган гэдэстэй).