ЭРГЭЛЭГ

Юмны эргэх хөдөлгөөн, эргэх үйлийн нэр - Худгийн амсарт нэг хүн явган суугаад хөндлөн модтой эргэлэг дээгүүр ховоо дэлгэрэнгүй.... Б.Ринчен. Өмнө этгээдэд зорчсон тэмдэглэл.