эргэл мөргөл
сүм хийдийн газар гороолон залбирал үйлдэх нь