ЭВЛЭГ

1. Ааш зан нь эелдэг нийлэмжтэй: эелдэг ааш (ялгуум даруу зан чанар);


2. Зөөлөн нугарамхай зүйл: эвлэг юм (хүний гарын аяар янз бүр болдог зөөлөн эдлэл);
3. Элбэг баян: эвлэг дүүрэн [хоршоо] (эд хөрөнгө ихтэй, баян чинээлэг), эвлэг элбэг [хоршоо] (элбэг дэлбэг).

эелдэг ааш ялгуум даруу зан чанар
эвлэг юм хүний гарын аяар янз бүр болдог зөөлөн эдлэл
эвлэг дүүрэн эд хөрөнгө ихтэй, баян чинээлэг
эвлэг элбэг элбэг дэлбэг