шарил засах
оршуулах нүхний баруун талд шарилаа дэвсгэр дээр буулган, толгойг газрын өөд чиглүүлэн байрлуулж, салах ёс хийх, хөдөөлүүлэх ёсны нэгэн зан үйл