ШАЗЛАГДАХ

Шаз болгох, хайрагдах, түлэгдэх: галд шазлагдах (галд түлэгдэж язрах).