Ш

Монгол шинэ үсгийн цагаан толгойн хорин найм дахь үсэг.