ЧИЙГШИХ

Улам чийгтэй болох: газар чийгших (газар улам чийгтэй болох).