ЧИГЛЭЭС

Юмны нүх сүв, цоорхойг бөглөж чигжсэн юм.