дуу чангалах
радио, зурагт, цахилгаан хөгжим зэргийн дууг чанга болгох