ЧАВХУУН

1. Хөшүүн хойрго - Гайгүй мөдхөн чиний чавхуун зан аяндаа гудайгаад ирнэ вий” гэж Цэвэл бодлоо. дэлгэрэнгүй... чавхуун хүн (хөшүүн хойрго хүн);


2. Нарийн харамч хүн: чавхуун хөгшин (нарийн харамч хөгшин), чавхуун чамхуун [хоршоо] (харамч хэгжүүн).

дэлгэрэнгүй...

чавхуун хүн хөшүүн хойрго хүн
чавхуун хөгшин нарийн харамч хөгшин
чавхуун чамхуун харамч хэгжүүн