ЧАВЧИРГА I

Уяа, сур, олс, дээсний зангилааны чангарал, ором: дээсний чавчирга (дээсний чангарал, ором).

Ижил үг:

ЧАВЧИРГА II