ЧАВЧИРГАЛУУЛАХ
Чавчиргаар байн байн жанчуулах, чавчиргадуулах.