ЧАГ I
/ хуучирсан /

Бичгийн тасалгаа.

Ижил үг:

ЧАГ II: