ЦАГЧИН

1. Цаг засдаг, хийдэг хүн: цагчин эмэгтэй (цаг засдаг эмэгтэй), цагчны газар (цаг дэлгэрэнгүй...


2. Цаг улирлын байдлыг дагадаг амьтан, ургамал: цагч галуу [амьтан] (нүүдлийн галуу), цагч загас [амьтан] (мах нь дэлгэрэнгүй...