хэлэлцээ гарах
хэлэлцэхэд хүрэх сэдэв гарах, ярьж ярилцах хэрэг гарах