АВСААРГАЛАХ

1. Авсаарга болгох, хөнгөн хялбар болгох;


2. Бага болгох.