БАЙРТАЙ II

Орон байр бий, сууцтай.

Ижил үг:

БАЙРТАЙ I