БАЙРТАЙ I

Байр бүхий, төлөвтэй, шинжтэй.

Ижил үг:

БАЙРТАЙ II