ХАРЬШГҮЙ

1. Буцаж харих боломжгүй;


2. Хүч чадал нь бууршгүй: харьшгүй хүчит их аварга (хүч нь хэзээ ч харихгүй их аварга).