ХАРЛАГ I

Хар алаг: харлаг морь (хар алаг морь), харлаг хумхи (гууль цутгахад хэрэглэх дэлгэрэнгүй...

харлаг морь хар алаг морь
харлаг хумхи гууль цутгахад хэрэглэх харавтар өнгөтэй хумхи
харлаг галуу ар, жигүүр, омруу цөм хар өнгөтэй галуу
Ижил үг:

ХАРЛАГ II