ХАЙРМАЛ

Хайрч болгосон хоол, идээ: хайрмал төмс (хайрч болгосон төмс), хайрмал бин (хайрч дэлгэрэнгүй...

хайрмал төмс хайрч болгосон төмс
хайрмал бин хайрч болгосон бин