ХАВАХ II

Чихний чийр болох, залхаах.

Ижил үг:

ХАВАХ I