үйлдвэр үйлчилгээний газар
жижиг үйлдвэрлэл эрхлэхийн хажуугаар үйлчилгээ үзүүлдэг газар