үйлдвэрийн орон
үйлдвэр голлон хөгжүүлж байгаа орон